เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลโครงการประชุมและกำหนดการประชุม
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลรายบุคคล สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารนำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบรองรับการจัดทำนโยบายและการใช้ประโยชน์ข้อมูล อววน. เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารนำเสนอเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนของประเทศ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารนำเสนอเรื่อง ฐานข้อมูลนักวิจัย Biodata
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารนำเสนอเรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายงานจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 ภาคการเรียนที่ 1
ระเบียบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
แบบฟอร์มส่งข้อมูล
คู่มือการส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรูปแบบไฟล์ excel การนำเข้าข้อมูลเพื่อขอรหัส GCODE และ คู่มือการใช้งาน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารใบ บร.1
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือใช้งานระบบงบประมาณ ICT
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการบันทึกรหัสหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการส่งข้อมูลเข้าระบบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Access
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Excel
รายการข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (update 19 สิงหาคม 2562)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (update 7 สิงหาคม 2562)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง บุคลากรปีการศึกษา 2562(update 13 สิงหาคม 2562)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง บุคลากรปีการศึกษา 2561(ปรับปรุง 20 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการสัมมนา
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการจัดหางานของบัณฑิต (กรมการจัดหางาน)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา และ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ( ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)