ระเบียบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสาร ๒๕๕๙ หมายเลข ๑-๔ เอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งสถาบันให้ดำเนินการส่งข้อมูล (นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสาร ๒๕๖๐ หมายเลข ๑-๔ เอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งสถาบันให้ดำเนินการส่งข้อมูล (นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ)
แบบฟอร์มส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการส่งข้อมูลปี ๒๕๖๐ ฟอร์มการทำข้อมูลในรูปแบบ MS Access รวมทั้งยังมีตารางอ้างอิงต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำข้อมูลทุกฐาน ไฟล์ชื่อ REF and UOC STD STAFF GRD ประกอบตารางอ้างอิง และฟอร์มการจัดทำข้อมูลของฐานข้อมูล นักศึกษา บุคคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา ไฟล์ ACCESS ชื่อ REF and UOC QUESTIONNAIRE ประกอบตารางอ้างอิง และฟอร์มการจัดทำข้อมูลในฐานข้อมูล แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับสถาบันที่ EXPORT ข้อมูลภาวะการมีงานทำจากระบบจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของสถาบันเอง
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการส่งข้อมูลปี ๒๕๕๙ ฟอร์มการทำข้อมูลในรูปแบบ MS Access รวมทั้งยังมีตารางอ้างอิงต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำข้อมูลทุกฐาน ไฟล์ชื่อ REF and UOC STD STAFF GRD ประกอบตารางอ้างอิง และฟอร์มการจัดทำข้อมูลของฐานข้อมูล นักศึกษา บุคคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา ไฟล์ ACCESS ชื่อ REF and UOC QUESTIONNAIRE ประกอบตารางอ้างอิง และฟอร์มการจัดทำข้อมูลในฐานข้อมูล แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับสถาบันที่ EXPORT ข้อมูลภาวะการมีงานทำจากระบบจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของสถาบันเอง
คู่มือการส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลแผนปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือใช้งานระบบงบประมาณ ICT
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการบันทึกรหัสหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการส่งข้อมูลเข้าระบบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Access
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Excel
รายการข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสาร ๒๕๖๐ คำนิยามข้อมูลในฐานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสาร ๒๕๕๙ คำนิยามข้อมูลในฐานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ
เอกสารประกอบการสัมมนา
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลPresentation ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายการข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต