ระเบียบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
แบบฟอร์มส่งข้อมูล
คู่มือการส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรูปแบบไฟล์ excel การนำเข้าข้อมูลเพื่อขอรหัส GCODE และ คู่มือการใช้งาน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือใช้งานระบบงบประมาณ ICT
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการบันทึกรหัสหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการส่งข้อมูลเข้าระบบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Access
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Excel
รายการข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูลและคำนิยาม นักศึกษาปีการศึกษา 2561
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง บุคลากรปีการศึกษา 2561(ปรับปรุง 20 ก.ย. 2561)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิงนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (REF AND UOC STD)
เอกสารประกอบการสัมมนา
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลมาตรการและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ (ผู้อำนวยการกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการจัดหางานของบัณฑิต (กรมการจัดหางาน)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา และ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ( ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)