ระเบียบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
แบบฟอร์มส่งข้อมูล
คู่มือการส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรูปแบบไฟล์ excel การนำเข้าข้อมูลเพื่อขอรหัส GCODE และ คู่มือการใช้งาน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารใบ บร.1
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือใช้งานระบบงบประมาณ ICT
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการบันทึกรหัสหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการส่งข้อมูลเข้าระบบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Access
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Excel
รายการข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูลและคำนิยาม นักศึกษาปีการศึกษา 2561
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง บุคลากรปีการศึกษา 2561(ปรับปรุง 20 ก.ย. 2561)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง และ ตารางรายการข้อมูล นักศึกษา ปีการศึกษา 2561(REF AND UOC STD)
เอกสารประกอบการสัมมนา
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลมาตรการและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ (ผู้อำนวยการกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการจัดหางานของบัณฑิต (กรมการจัดหางาน)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา และ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ( ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)