ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล สถานศึกษา รอบการส่งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลำดับ สถาบัน สถานะการส่งข้อมูล จำนวนวิทยาเขตที่บันทึก วัน-เวลาที่ส่ง
1 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-17 09:36:56
2 มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2020-09-17 11:11:08
3 มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-17 15:40:14
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-18 18:56:24
5 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-19 12:13:23
6 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-20 09:14:15
7 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-20 14:36:54
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-21 08:02:26
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-21 16:17:06
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-21 16:19:23
11 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-21 16:28:27
12 มหาวิทยาลัยสยาม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-21 17:19:20
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2020-09-21 17:22:41
14 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 09:01:00
15 สถาบันวิทยาลัยชุมชน บันทึกข้อมูลแล้ว 21 2020-09-22 09:01:18
16 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 09:03:33
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 09:20:59
18 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 09:53:29
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 10:17:50
20 มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-22 11:22:56
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 11:33:44
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2020-09-22 11:48:56
23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 11:59:18
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 14:11:57
25 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บันทึกข้อมูลแล้ว 17 2020-09-22 15:24:12
26 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 15:50:38
27 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 15:57:31
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2020-09-22 16:08:31
29 วิทยาลัยดุสิตธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-22 17:08:30
30 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 07:45:22
31 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 09:32:12
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 09:45:20
33 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 10:15:26
34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2020-09-23 11:19:14
35 มหาวิทยาลัยชินวัตร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 14:01:50
36 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 14:04:17
37 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 14:25:34
38 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-23 15:49:38
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-23 16:15:07
40 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-24 09:05:04
41 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-24 09:13:23
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-24 10:37:01
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-24 11:25:26
44 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-24 14:55:00
45 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-24 16:22:14
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2020-09-24 16:37:03
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-25 11:04:51
48 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-25 11:41:40
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-25 11:54:39
50 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-25 13:53:24
51 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-25 14:41:00
52 มหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-25 16:57:17
53 มหาวิทยาลัยราชธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2020-09-25 19:29:14
54 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-27 17:05:12
55 สถาบันกันตนา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-28 14:07:00
56 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-28 14:22:53
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-28 19:11:37
58 วิทยาลัยนครราชสีมา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-29 14:38:40
59 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 9 2020-09-29 15:37:42
60 มหาวิทยาลัยปทุมธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-30 09:52:18
61 มหาวิทยาลัยนเรศวร บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-30 10:41:00
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-30 13:28:12
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-09-30 14:23:52
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บันทึกข้อมูลแล้ว 6 2020-09-30 14:37:16
65 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-09-30 16:53:03
66 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-01 08:59:46
67 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2020-10-01 10:33:58
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-01 13:55:46
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-02 10:48:39
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-10-03 13:35:49
71 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2020-10-05 16:06:36
72 สถาบันรัชต์ภาคย์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-08 15:54:27
73 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 4 2020-10-09 11:26:01
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-14 14:20:57
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-22 12:21:54
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-26 14:04:38
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-27 09:57:10
78 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-10-28 21:22:00
79 มหาวิทยาลัยรามคำแหง บันทึกข้อมูลแล้ว 25 2020-11-02 15:47:44
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-10 11:31:56
81 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-11 14:23:20
82 มหาวิทยาลัยเนชั่น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-13 17:01:05
83 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-16 14:49:35
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บันทึกข้อมูลแล้ว 7 2020-11-17 13:08:47
85 มหาวิทยาลัยธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-18 13:37:38
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-18 16:21:43
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-19 09:49:46
88 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-19 10:55:12
89 มหาวิทยาลัยพายัพ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-19 11:40:34
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-20 22:06:38
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-23 09:30:16
92 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-23 09:38:31
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-23 10:34:12
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-23 10:51:44
95 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-23 11:53:21
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2020-11-23 13:05:24
97 สถาบันการบินพลเรือน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-23 15:03:57
98 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-24 14:42:48
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-24 14:44:58
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-24 15:01:24
101 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-24 15:20:38
102 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-24 15:44:49
103 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-24 15:54:16
104 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-24 17:29:21
105 มหาวิทยาลัยคริสเตียน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 08:58:02
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 11:14:56
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 11:36:31
108 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 13:10:20
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-25 13:41:49
110 มหาวิทยาลัยศิลปากร บันทึกข้อมูลแล้ว 3 2020-11-25 13:51:19
111 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 14:24:49
112 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 14:39:11
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 15:06:48
114 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 15:28:36
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 15:45:29
116 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-25 15:54:26
117 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 09:10:18
118 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-11-26 09:12:39
119 วิทยาลัยทองสุข บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 10:54:51
120 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 11:55:21
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 12:08:07
122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อมูลแล้ว 6 2020-11-26 12:37:41
123 วิทยาลัยสันตพล บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 15:59:44
124 สถาบันอาศรมศิลป์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 16:40:02
125 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 16:50:47
126 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-26 21:09:51
127 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-27 08:37:17
128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 5 2020-11-27 10:06:34
129 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-27 10:08:48
130 มหาวิทยาลัยนครพนม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-27 11:37:34
131 มหาวิทยาลัยเกริก บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-27 13:39:56
132 มหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-27 14:36:30
133 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-11-27 17:03:10
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-01 09:35:20
135 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-02 10:56:02
136 วิทยาลัยแสงธรรม บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-02 14:29:19
137 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-04 11:16:15
138 วิทยาลัยเชียงราย บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-09 08:01:09
139 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-15 15:03:34
140 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-23 14:14:27
141 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-12-24 14:29:11
142 สถาบันวิทยสิริเมธี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-25 09:37:39
143 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-29 11:07:38
144 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บันทึกข้อมูลแล้ว 2 2020-12-30 10:13:20
145 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-30 15:57:15
146 มหาวิทยาลัยภาคกลาง บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2020-12-30 17:12:38
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-01-04 14:15:50
148 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-01-04 16:41:08
149 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-01-05 00:20:56
150 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-01-05 09:58:50
151 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-01-06 15:07:40
152 วิทยาลัยการชลประทาน บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-02-22 14:30:47
153 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บันทึกข้อมูลแล้ว 1 2021-05-11 11:04:24