จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2019-03-01 13:19:56   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2019-02-20 22:04:53   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2019-02-14 18:25:33   100%
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2019-03-13 13:31:39   100%
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2019-04-17 13:42:02   100%
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-02-27 15:37:25   100%
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2019-03-05 08:57:15   100%
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2019-03-11 16:58:33   100%
10 มหาวิทยาลัยตาปี    
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2019-02-25 10:59:45   100%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2019-02-11 14:22:31   100%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2019-03-22 15:48:58   100%
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2019-03-24 18:47:23   100%
15 มหาวิทยาลัยนครพนม   2019-06-15 16:23:17   100%
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   2019-02-26 16:03:49   100%
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2019-04-25 14:55:57   100%
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2019-03-12 11:41:36   100%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2019-02-21 13:32:31   100%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2019-02-24 14:59:55   100%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2019-03-21 13:20:07   100%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา    
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2019-04-20 14:47:52   100%
25 มหาวิทยาลัยพะเยา    
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2019-02-26 15:36:48   100%
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2019-05-13 13:49:59   100%
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2019-04-08 09:46:19   100%
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2019-02-20 19:36:58   100%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง   2019-02-14 14:48:42   100%
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2019-02-21 10:22:02   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2019-03-11 01:05:27   100%
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2019-05-14 13:29:03   100%
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2019-03-08 14:01:08   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2019-05-22 11:05:40   100%
36 มหาวิทยาลัยรังสิต   2019-02-25 14:43:57   100%
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2019-02-25 09:47:45   100%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี   2019-04-10 19:53:12   100%
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2019-02-26 16:48:19   100%
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2019-01-23 15:41:03   100%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   2019-04-19 18:38:22   100%
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2019-02-23 14:13:27   100%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2019-01-24 12:08:30   100%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   2019-03-12 09:59:03   100%
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2019-02-18 12:42:27   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2019-02-04 13:58:26   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2019-02-22 13:14:45   100%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2019-02-21 14:01:31   100%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2019-02-25 10:32:19   100%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2019-03-22 14:14:28   100%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2019-04-24 11:57:06   100%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2019-04-11 15:04:40   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2019-03-25 09:52:27   100%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   2019-02-08 13:45:11   100%
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   2019-04-18 10:55:50   100%
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   2019-03-08 12:15:06   100%
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   2019-02-21 10:25:49   100%
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2019-04-29 14:08:27   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2019-03-15 13:36:19   100%
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2019-02-25 16:05:59   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2019-04-18 10:55:52   100%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2019-05-02 15:28:39   100%
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2019-04-30 14:41:27   100%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   2019-02-25 16:34:00   100%
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2019-03-11 13:02:17   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2019-03-30 00:06:27   100%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2019-03-14 13:56:32   100%
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2019-03-06 16:26:30   100%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2019-03-19 15:42:10   100%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2019-04-26 14:04:49   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2019-02-25 12:28:23   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2019-02-06 09:15:26   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2019-03-18 15:09:31   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2019-02-18 11:58:01   100%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2019-03-27 11:01:08   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2019-03-10 10:01:31   100%
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2019-02-06 14:57:15   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2019-04-14 19:02:44   100%
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2019-03-05 10:22:49   100%
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2019-03-05 13:09:38   100%
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2019-03-19 15:56:35   100%
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2019-04-12 15:08:29   100%
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2019-02-23 18:03:45   100%
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2019-04-01 16:38:55   100%
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2019-05-22 10:41:03   100%
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2019-01-23 11:02:22   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   2019-05-10 15:43:04   100%
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2019-02-21 15:38:53   100%
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2019-02-21 10:17:11   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2019-03-19 14:13:34   100%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2019-02-22 09:48:27   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2019-02-23 17:17:14   100%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา    
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   2019-04-18 11:00:14   100%
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2019-04-18 23:16:47   100%
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2019-02-27 14:22:47   100%
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2019-02-22 14:50:49   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2019-03-20 15:47:03   100%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2019-03-21 11:18:23   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2019-02-13 09:52:48   100%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2019-02-25 17:17:07   100%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2019-02-04 11:50:32   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2019-02-26 16:06:20   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2019-03-13 13:24:06   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2019-02-18 15:05:45   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2019-02-22 13:44:16   100%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2019-04-10 21:49:37   100%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2019-03-14 10:59:27   100%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2019-02-28 15:50:13   100%
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น   2019-03-01 14:44:25   100%
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   2019-05-01 15:24:19   100%
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2019-01-25 13:59:18   100%
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2019-04-25 17:11:00   100%
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2019-01-25 10:08:42   100%
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2019-02-20 16:18:03   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   2019-03-07 21:22:00   100%
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน   2019-03-23 00:25:57   100%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข    
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2019-02-28 16:35:12   100%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2019-03-22 10:07:50   100%
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2019-02-20 09:33:22   100%
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   2019-04-01 10:58:01   100%
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   2019-02-01 16:31:08   100%
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   2019-03-14 15:16:23   100%
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   2019-04-05 19:59:39   100%
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
136 วิทยาลัยสันตพล   2019-03-04 11:46:30   100%
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2019-02-14 10:54:59   100%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   2019-04-19 13:34:30   100%
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2019-02-27 10:38:46   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2019-02-24 17:52:09   100%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2019-01-23 10:13:22   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   2019-05-03 14:19:25   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2019-02-23 13:59:06   100%
145 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2019-02-25 17:28:31   100%
146 วิทยาลัยแสงธรรม   2019-03-04 08:12:48   100%
147 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
148 สถาบันกันตนา   2019-02-25 16:12:11   100%
149 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2019-02-25 13:29:17   100%
150 สถาบันการบินพลเรือน    
151 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย   2019-02-14 17:02:36   100%
152 สถาบันการพลศึกษา   2019-02-22 16:29:22   100%
153 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2019-02-18 10:32:03   100%
154 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   2019-02-27 12:55:08   100%
155 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2019-02-26 15:54:43   100%
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   2019-02-01 13:32:54   100%
157 สถาบันพระบรมราชชนก    
158 สถาบันรัชต์ภาคย์   2019-02-14 15:10:44   100%
159 สถาบันวิทยสิริเมธี    
160 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2019-02-28 14:49:30   100%
161 สถาบันอาศรมศิลป์   2019-03-04 10:31:54   100%
162 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   2019-03-22 15:05:15   100%
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2019-06-11 14:13:47   100%
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2019-03-24 17:40:21   100%
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2019-02-26 10:50:41   100%
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   2019-02-13 16:45:46   100%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   2019-03-15 16:00:03   100%
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2019-03-21 18:49:47   100%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก   2019-03-07 14:00:15   100%