จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2017-02-24 18:35:15   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2017-09-07 11:16:02   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2017-08-09 09:15:11   99.93%
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   2017-08-02 15:10:31   100%
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2017-11-23 15:23:59   98.73%
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2017-03-27 17:12:27   99.21%
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2017-04-27 11:00:07   99.66%
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2017-03-31 12:33:07   99.91%
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2017-02-23 16:31:07   99.68%
10 มหาวิทยาลัยตาปี   2017-07-21 14:07:34   0.00%
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2017-06-30 13:50:21   95.65%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2017-03-29 16:03:15   99.10%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2017-09-18 15:28:16   95.94%
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2017-02-21 15:10:42   98.08%
15 มหาวิทยาลัยนครพนม   2017-04-07 14:04:23   99.59%
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   2017-09-21 15:14:03   87.87%
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2017-03-29 15:39:40   97.86%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2017-02-24 18:23:28   99.82%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2017-03-06 19:17:59   99.76%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2017-10-17 13:53:52   0.00%
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2017-02-28 09:42:11   100%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา   2017-02-24 10:25:25   89.61%
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2017-02-24 18:51:09   99.33%
25 มหาวิทยาลัยพะเยา   2017-03-03 10:55:19   93.92%
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2017-03-10 14:23:30   92.12%
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2017-10-18 15:47:26   0.00%
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2017-04-20 14:22:48   97.92%
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2017-02-22 10:31:35   95.82%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง   2017-04-01 15:53:02   99.91%
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2017-02-22 16:28:41   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2017-03-31 14:54:24   100%
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2017-02-27 10:17:41   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2017-01-31 11:23:07   100%
36 มหาวิทยาลัยรังสิต   2017-04-19 11:45:09   0.00%
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2017-03-07 11:00:40   99.95%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี   2017-06-30 13:59:49   94.20%
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2017-02-24 13:38:58   98.29%
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2017-02-24 16:52:24   100%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   2017-03-24 10:43:25   100%
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2017-05-05 15:59:10   99.66%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2017-04-10 11:12:05   97.80%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   2017-04-25 12:20:32   96.26%
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2017-02-16 10:01:30   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2017-02-09 11:52:50   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2017-08-08 16:15:53   96.22%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2017-03-28 14:46:19   99.79%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2017-03-07 17:01:41   98.17%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2017-03-08 11:33:59   96.82%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2017-02-23 14:55:20   99.84%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2017-03-15 09:38:43   99.91%
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2017-02-27 11:31:20   92.67%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   2017-02-24 15:45:20   100%
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   2017-02-24 16:32:56   100%
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   2017-07-19 14:58:36   91.96%
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   2017-04-04 12:00:47   84.61%
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2017-03-03 09:47:05   99.80%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2017-08-02 15:30:11   96.23%
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2017-03-18 01:10:44   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2017-03-30 17:15:26   98.08%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2017-02-23 14:14:44   85.20%
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2017-07-27 12:08:45   99.99%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   2017-03-29 09:39:24   95.02%
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2017-02-24 14:53:19   100%
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2017-03-25 02:28:03   94.41%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2017-03-10 16:06:29   93.81%
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   2017-03-29 16:23:14   94.14%
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2017-03-07 15:22:14   98.12%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2017-03-27 17:08:15   99.98%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2017-05-03 10:42:11   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2017-02-07 09:46:11   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2017-02-23 11:45:47   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2017-04-10 14:32:22   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2017-03-26 23:07:29   99.67%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2017-03-10 14:29:54   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2017-02-23 14:42:58   100%
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2017-02-17 10:31:33   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   2017-05-22 16:15:57   98.82%
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2017-07-27 14:23:54   96.16%
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2017-08-25 10:39:21   97.06%
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2017-02-27 09:24:46   98.56%
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2017-02-24 12:57:23   100%
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2017-03-02 01:49:12   100%
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2017-02-23 13:35:26   99.25%
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2017-03-06 11:39:42   91.82%
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2017-04-10 11:41:38   100%
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2017-02-14 10:42:31   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   2017-08-23 09:36:10   99.93%
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2017-07-31 22:31:48   91.74%
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2017-05-02 09:54:04   99.93%
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2017-08-04 16:18:53   99.87%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2017-02-24 22:26:26   99.56%
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2017-02-23 13:09:19   100%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2017-02-23 10:17:45   99.99%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2017-03-30 15:58:02   90.50%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2017-02-04 12:51:25   100%
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   2017-05-22 15:02:21   90.60%
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2017-05-23 18:56:33   99.57%
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2017-02-27 10:14:26   98.73%
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2017-02-23 18:40:38   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2017-05-08 14:30:04   91.87%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2017-02-06 10:47:22   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2017-02-20 17:21:24   79.19%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2017-05-03 14:55:28   98.17%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2017-02-23 14:50:51   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2017-02-24 17:27:43   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2017-03-20 10:24:16   99.98%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2017-02-21 09:00:37   99.55%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2017-02-24 16:00:25   99.52%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2017-03-24 21:31:56   99.95%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2017-07-17 15:56:51   100%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2017-02-24 10:00:17   99.74%
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น   2017-03-31 14:18:01   97.75%
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   2017-11-15 11:38:05   0.00%
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)    
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2017-03-04 11:24:13   98.19%
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2017-02-21 15:29:12   92.57%
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2017-02-23 14:42:55   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   2017-04-28 15:05:06   98.56%
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน   2017-03-30 18:28:25   88.90%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข   2017-03-30 17:22:40   95.91%
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2017-12-17 15:53:49   95.36%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2017-03-17 16:05:47   98.76%
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2017-04-24 15:38:39   95.87%
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   2017-03-01 10:05:02   100%
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   2017-02-25 12:57:10   95.00%
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ   2017-02-16 11:27:49   100%
136 วิทยาลัยสันตพล   2017-08-04 13:26:42   100%
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2017-03-27 14:56:11   99.60%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   2017-05-23 20:58:29   85.39%
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2017-02-16 11:18:23   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2017-02-27 17:16:22   99.23%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา   2017-02-17 16:03:56   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2017-03-25 15:49:18   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   2017-04-21 13:40:29   99.48%
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2017-03-03 11:30:14   98.21%
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    
147 วิทยาลัยแสงธรรม   2017-08-29 08:05:57   96.56%
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
149 สถาบันกันตนา   2017-03-22 15:21:21   100%
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2017-03-15 11:01:14   96.16%
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย   2017-09-14 15:35:37   100%
153 สถาบันการพลศึกษา    
154 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2017-08-07 15:08:12   99.14%
155 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   2017-11-14 14:49:47   100%
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2017-03-27 10:12:52   93.08%
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
158 สถาบันพระบรมราชชนก    
159 สถาบันรัชต์ภาคย์   2017-08-16 18:44:25   99.86%
160 สถาบันวิทยสิริเมธี    
161 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2017-07-03 09:00:58   96.00%
162 สถาบันอาศรมศิลป์   2017-07-27 09:28:46   97.71%
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2017-04-27 17:15:39   100%
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2017-04-25 15:20:02   91.41%
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2017-02-28 10:31:40   97.89%
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   2017-02-18 09:58:00   98.34%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   2017-07-07 13:15:16   95.94%
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2017-02-24 17:07:29   98.70%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ