จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2018-02-28 16:51:09   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2018-02-22 15:36:55   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2018-05-22 12:30:43   99.97%
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2018-05-10 13:48:02   98.85%
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2018-02-28 17:17:59   100%
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2018-03-02 13:42:59   100%
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2018-03-13 15:41:55   99.95%
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2018-02-23 20:13:50   99.53%
10 มหาวิทยาลัยตาปี   2018-02-23 15:06:05   99.90%
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2018-02-21 17:25:40   98.87%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2018-02-22 10:21:56   99.05%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2018-03-26 14:21:27   99.97%
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2018-05-04 17:34:33   100%
15 มหาวิทยาลัยนครพนม   2018-02-28 19:22:01   99.89%
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   2018-05-22 13:45:39   87.91%
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2018-05-31 10:29:22   98.22%
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2018-03-22 09:53:19   99.85%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2018-02-23 16:53:23   100%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2018-02-27 17:36:19   99.46%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2018-06-19 09:05:08   99.29%
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2018-03-20 14:21:05   100%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา   2018-04-24 11:06:02   96.51%
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2018-05-02 13:18:37   100.00%
25 มหาวิทยาลัยพะเยา    
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2018-06-08 15:46:40   94.89%
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2018-05-28 11:47:45   94.03%
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2018-03-27 11:34:37   99.53%
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2018-02-21 11:31:38   90.67%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2018-02-02 16:12:47   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2018-05-10 16:05:13   0.00%
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2018-05-18 20:43:24   100%
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2018-02-19 18:14:44   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2018-05-10 15:18:23   100%
36 มหาวิทยาลัยรังสิต   2018-05-18 15:02:41   99.83%
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2018-03-13 08:54:22   0.00%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี   2018-06-15 16:04:49   99.79%
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2018-02-21 15:40:20   100%
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2018-03-07 16:42:58   99.98%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2018-05-11 16:05:55   99.75%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2018-03-07 15:31:31   97.89%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2018-03-08 17:29:37   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2018-02-23 23:35:28   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2018-02-24 12:41:43   97.11%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2018-05-11 10:51:15   99.76%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2018-04-13 10:12:12   98.05%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2018-02-26 12:59:11   97.28%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2018-02-23 16:10:32   98.29%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2018-02-23 11:10:04   99.91%
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2018-05-16 16:44:38   99.60%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   2018-03-27 09:56:06   100%
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   2018-02-27 14:43:25   100%
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   2018-06-12 09:35:13   91.96%
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2018-05-18 09:29:02   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2018-02-27 14:43:24   96.85%
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2018-02-24 16:19:07   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2017-10-16 09:39:13   0.00%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2018-03-13 09:32:15   96.14%
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2018-05-25 18:18:52   99.95%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   2018-06-20 16:04:32   23.98%
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2018-03-05 14:26:35   100%
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2018-03-16 14:25:17   100%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2018-06-15 10:07:43   93.77%
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2018-03-16 13:42:28   97.96%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2018-04-17 11:11:52   100.00%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2018-05-22 14:44:42   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2018-05-08 11:55:44   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2018-02-22 11:04:44   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2018-04-10 10:06:20   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2018-03-10 23:42:08   99.89%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2018-02-23 17:05:24   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2018-02-22 16:40:32   100%
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2018-02-12 14:28:26   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2018-05-15 15:41:57   94.16%
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2018-05-25 09:36:46   92.58%
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2018-02-28 10:37:39   98.86%
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2018-06-21 15:58:30   95.53%
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2018-05-24 10:59:58   100%
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2018-02-24 10:10:31   99.53%
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2018-06-13 14:59:31   96.36%
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2018-01-22 16:21:33   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   2018-03-16 16:30:16   100%
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2018-04-17 14:27:37   100%
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2018-02-22 11:25:32   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2018-02-24 21:57:54   0.00%
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2018-03-05 14:44:17   100%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2018-02-21 11:07:05   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2018-05-15 16:15:10   91.78%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2018-02-16 08:57:17   100%
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   2018-05-22 22:13:11   96.87%
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2018-05-15 10:41:25   99.53%
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2018-02-23 15:34:30   99.70%
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2018-02-23 18:23:23   99.94%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2018-03-08 13:54:31   95.68%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2018-02-13 10:23:14   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2018-03-16 12:39:03   99.94%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2018-05-15 16:19:16   97.89%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2018-02-19 10:09:41   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2018-02-15 13:07:02   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2018-03-23 14:49:33   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2018-02-22 16:44:03   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2018-02-23 15:14:20   99.81%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2018-03-13 17:40:37   99.98%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2018-02-08 10:05:11   99.95%
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น    
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2018-06-19 11:08:41   100%
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2018-02-27 15:20:03   99.95%
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2018-02-19 15:33:02   91.74%
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2018-02-21 13:35:54   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน   2018-02-27 10:01:20   99.87%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข   2018-02-21 20:00:20   96.05%
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2018-03-06 15:29:29   97.72%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2017-09-21 16:31:47   11.97%
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2018-02-28 15:40:48   96.77%
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   2018-06-21 15:48:13   99.97%
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   2017-11-07 11:24:10   99.62%
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   2018-04-05 13:54:45   100%
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   2018-02-28 16:40:41   98.21%
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
136 วิทยาลัยสันตพล   2018-04-11 14:47:50   100%
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2018-02-28 14:03:36   99.59%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   2017-12-03 09:06:17   100%
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2018-02-20 10:29:15   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2018-03-12 11:20:06   99.93%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา   2018-02-23 09:31:42   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2018-02-24 10:52:47   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2018-03-03 09:36:15   98.29%
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2018-01-04 10:02:20   99.93%
147 วิทยาลัยแสงธรรม    
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
149 สถาบันกันตนา    
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2018-03-07 10:29:17   100%
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย    
153 สถาบันการพลศึกษา    
154 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2018-02-28 14:52:27   100%
155 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2018-03-16 09:22:28   90.45%
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
158 สถาบันพระบรมราชชนก    
159 สถาบันรัชต์ภาคย์   2018-02-28 11:35:17   97.30%
160 สถาบันวิทยสิริเมธี    
161 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2018-04-24 08:59:25   99.94%
162 สถาบันอาศรมศิลป์   2018-02-28 23:26:59   99.94%
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2018-06-19 13:03:50   100%
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2018-04-19 14:02:17   94.70%
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2018-05-03 11:31:39   99.89%
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   2018-04-19 09:12:39   100%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   2018-03-12 09:53:30   100%
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2018-02-23 21:14:46   98.64%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก