จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2017-09-21 10:05:09   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2017-10-18 15:45:14   100.00%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2017-09-21 16:55:47   98.80%
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2017-09-29 15:49:19   100%
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2017-10-10 10:47:35   99.97%
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2017-09-21 19:30:47   99.63%
10 มหาวิทยาลัยตาปี   2017-10-07 11:17:57   99.38%
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2017-09-21 15:03:07   94.65%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2017-09-27 12:10:24   99.09%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2017-10-05 15:22:24   99.36%
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2017-10-10 16:52:14   98.74%
15 มหาวิทยาลัยนครพนม   2017-09-21 13:57:38   99.88%
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   2017-10-02 16:39:58   87.90%
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2017-10-19 11:25:37   86.65%
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2017-09-22 11:32:02   99.86%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2017-09-21 11:57:04   100%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ   2017-09-21 21:04:25   99.29%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2017-09-28 10:05:50   99.35%
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2017-09-20 14:24:02   100%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา   2017-10-17 14:51:32   89.48%
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2017-09-21 13:12:04   100%
25 มหาวิทยาลัยพะเยา   2017-10-09 11:21:54   100%
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2017-09-21 16:24:02   88.16%
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2017-10-19 15:51:06   99.19%
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2017-10-02 15:27:48   99.42%
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2017-09-27 15:36:22   93.01%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2017-09-09 10:07:35   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2017-09-05 17:15:10   98.56%
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2017-09-21 11:43:12   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2017-09-04 16:32:19   100%
36 มหาวิทยาลัยรังสิต    
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2017-09-22 10:51:51   99.98%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี   2017-10-18 21:27:17   99.67%
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2017-09-19 16:24:14   100%
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2017-10-03 15:28:02   99.99%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   2017-09-25 09:08:36   100%
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2017-09-04 11:25:59   97.89%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   2017-10-18 12:28:35   99.92%
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2017-09-20 16:59:47   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2017-09-22 11:54:01   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2017-09-21 16:25:45   96.39%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2017-09-20 11:29:48   99.63%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2017-09-19 13:43:36   98.08%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2017-09-14 18:06:46   98.74%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2017-10-19 16:30:40   11.96%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2017-09-22 16:45:54   99.91%
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2017-10-02 23:26:10   96.67%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   2017-09-21 23:53:05   100%
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   2017-09-21 10:32:28   84.89%
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2017-09-21 10:57:53   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2017-09-21 10:55:13   97.82%
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2017-09-21 23:56:49   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2017-10-16 11:31:51   100%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2017-09-21 16:23:42   92.27%
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2017-09-22 11:18:45   99.99%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2017-10-04 16:27:14   0.00%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2017-10-10 15:40:23   98.03%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2017-10-16 08:45:16   100%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2017-10-05 09:35:42   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2017-09-04 11:25:59   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2017-09-21 10:40:20   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2017-09-21 13:45:21   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2017-10-18 16:14:29   98.48%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2017-09-07 14:40:42   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2017-09-21 22:10:32   100%
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2017-09-12 15:48:01   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2017-10-16 18:38:56   91.91%
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2017-09-21 13:23:29   97.45%
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2017-09-20 16:16:23   100%
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2017-10-06 15:11:01   100%
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2017-09-20 16:45:41   99.93%
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2017-09-26 10:59:00   100%
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2017-09-11 14:43:23   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2017-10-06 11:43:04   99.36%
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2017-10-02 09:34:38   99.92%
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2017-09-20 15:13:02   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2017-09-21 13:15:06   99.53%
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2017-10-16 19:12:48   100%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2017-09-13 16:02:14   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2017-09-25 14:43:06   98.97%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2017-08-31 12:21:04   100%
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2017-10-19 17:19:59   63.57%
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2017-10-19 14:58:14   99.70%
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2017-09-20 23:15:39   99.88%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2017-10-19 12:10:26   91.92%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2017-10-03 14:40:40   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2017-10-16 15:49:24   88.21%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2017-10-18 10:56:47   90.43%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2017-09-08 10:47:03   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2017-09-13 09:56:57   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2017-09-28 15:56:49   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2017-08-25 11:17:46   99.99%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2017-10-18 16:40:55   99.80%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2017-09-15 22:23:43   99.97%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2017-09-19 13:21:11   78.64%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2017-09-15 10:34:13   99.98%
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น   2017-10-12 11:14:09   98.30%
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)    
117 มหาวิทยาลัยเอเชียน    
118 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2017-09-20 14:08:57   98.32%
119 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2017-09-20 10:37:54   92.66%
120 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2017-09-18 15:19:45   100%
121 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
122 วิทยาลัยการชลประทาน    
123 วิทยาลัยชุมชน   2017-10-08 21:23:34   99.88%
124 วิทยาลัยดุสิตธานี   2017-10-17 13:22:58   100%
125 วิทยาลัยทองสุข   2017-10-19 16:45:13   96.23%
126 วิทยาลัยนครราชสีมา   2017-10-10 21:54:54   97.72%
127 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2017-09-22 16:41:57   98.54%
128 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2017-10-05 16:30:09   97.23%
129 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   2017-09-21 10:03:44   100%
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
131 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
132 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
133 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
134 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
135 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   2017-09-16 11:54:29   98.65%
136 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
137 วิทยาลัยสันตพล    
138 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2017-09-20 15:02:15   99.53%
139 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
140 วิทยาลัยเชียงราย    
141 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2017-10-17 16:50:57   100%
142 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2017-10-05 16:48:28   96.87%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา   2017-09-18 16:10:43   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2017-09-20 10:44:45   100%
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   2017-10-12 15:28:12   99.42%
146 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2017-10-05 14:52:05   98.42%
147 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    
148 วิทยาลัยแสงธรรม   2017-09-07 11:55:14   96.56%
149 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
150 สถาบันกันตนา   2017-09-22 10:59:18   100%
151 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2017-09-07 13:24:08   99.99%
152 สถาบันการบินพลเรือน    
153 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย   2017-10-12 13:54:48   100%
154 สถาบันการพลศึกษา    
155 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2017-09-28 16:36:19   100%
156 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2017-09-11 14:51:04   97.07%
158 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   2017-09-14 16:17:22   100%
159 สถาบันพระบรมราชชนก    
160 สถาบันรัชต์ภาคย์   2017-10-18 08:38:17   97.36%
161 สถาบันวิทยสิริเมธี   2017-10-18 14:30:55   94.44%
162 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค    
163 สถาบันอาศรมศิลป์   2017-10-19 16:07:03   14.65%
164 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
165 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
166 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2017-09-26 15:48:15   100%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   2017-09-19 15:44:04   98.49%
168 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   2017-09-26 14:39:43   100%
169 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2017-09-21 16:31:38   98.55%
170 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
171 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
172 โรงเรียนนายเรือ    
173 โรงเรียนนายเรืออากาศ