จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2018-10-04 14:12:31   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2018-09-28 15:05:42   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   2018-09-26 14:45:41   100%
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2018-09-30 14:54:50   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2018-10-03 15:35:26   100%
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2018-10-01 14:11:41   100%
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2018-10-19 14:44:43   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2018-10-09 16:22:07   100%
10 มหาวิทยาลัยตาปี   2018-10-18 08:47:58   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2018-10-05 14:29:09   100%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2018-09-27 10:41:03   100%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2018-10-02 10:54:42   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
15 มหาวิทยาลัยนครพนม   2018-10-12 17:37:51   100%
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2018-10-09 14:22:30   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2018-10-12 19:17:48   100%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2018-10-01 11:18:33   100%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2018-10-10 17:17:30   100%
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2018-10-09 17:47:26   100%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา    
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี    
25 มหาวิทยาลัยพะเยา   2018-10-04 14:46:52   100%
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2018-10-04 14:27:12   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2018-10-14 11:09:21   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2018-10-17 12:05:04   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2018-09-27 13:48:37   100%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2018-09-28 11:29:15   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2018-09-30 13:26:50   100%
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2018-09-25 13:22:34   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2018-10-02 11:15:41   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2018-10-11 11:45:36   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
36 มหาวิทยาลัยรังสิต    
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2018-09-28 16:12:21   100%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี    
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2018-10-03 13:41:45   100%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2018-10-19 14:47:24   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2018-10-05 10:53:59   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2018-10-01 14:56:08   100%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2018-10-05 22:59:11   100%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2018-09-30 14:47:05   100%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2018-10-03 12:29:05   100%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2018-10-04 15:54:17   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2018-10-08 14:41:51   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2018-10-19 12:58:38   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี    
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2018-10-17 16:42:36   100%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2018-10-03 08:53:50   100%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2018-10-04 14:46:56   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2018-10-03 11:56:11   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2018-10-04 14:42:50   100%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2018-10-01 10:35:39   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2018-10-05 15:02:30   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2018-10-19 14:33:25   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร    
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2018-10-05 21:30:07   100%
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2018-10-03 11:02:56   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2018-10-04 16:01:29   100%
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2018-10-11 14:51:43   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2018-09-28 10:51:00   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2018-09-28 16:10:10   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2018-10-09 14:53:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2018-10-12 11:33:32   100%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2018-09-28 14:52:31   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2018-10-19 09:28:08   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2018-09-25 17:02:37   100%
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2018-10-10 09:32:29   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2018-09-26 19:45:12   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2018-09-29 14:22:20   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2018-10-17 10:08:34   100%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2018-10-01 09:07:40   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2018-10-02 14:56:38   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2018-10-05 14:42:51   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2018-10-09 10:11:44   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2018-10-04 16:39:23   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2018-10-19 13:27:09   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2018-09-26 10:36:19   100%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2018-10-01 13:59:49   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น    
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2018-09-26 16:52:25   100%
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2018-09-29 10:18:13   100%
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2018-10-05 09:12:32   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2018-10-08 11:53:26   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน    
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข   2018-09-29 15:22:14   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2018-09-28 14:37:13   100%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2018-10-19 14:56:46   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2018-10-19 14:09:13   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   2018-10-01 11:47:24   100%
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   2018-10-12 09:37:32   100%
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ   2018-10-12 17:30:05   100%
136 วิทยาลัยสันตพล    
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2018-10-18 11:19:31   100%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2018-10-10 09:38:45   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2018-10-19 11:40:46   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา    
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2018-10-11 10:05:33   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2018-10-04 13:16:31   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2018-10-12 15:54:26   100%
147 วิทยาลัยแสงธรรม   2018-09-29 10:22:52   100%
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   2018-10-02 16:23:57   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
149 สถาบันกันตนา   2018-09-25 16:58:15   100%
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2018-10-10 16:34:55   100%
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย    
153 สถาบันการพลศึกษา    
154 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2018-10-09 15:50:09   100%
155 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   2018-10-17 11:03:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2018-09-28 13:11:24   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
158 สถาบันพระบรมราชชนก    
159 สถาบันรัชต์ภาคย์    
160 สถาบันวิทยสิริเมธี    
161 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2018-10-19 14:23:33   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
162 สถาบันอาศรมศิลป์   2018-10-02 16:10:18   100%
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2018-10-18 19:23:44   100%
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ    
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   2018-09-28 10:46:21   100%
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2018-10-02 22:26:00   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก