จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล นักศึกษา รอบการส่งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน    
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร    
10 มหาวิทยาลัยตาปี    
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ    
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี    
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
15 มหาวิทยาลัยนครพนม    
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ    
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก    
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร    
23 มหาวิทยาลัยบูรพา    
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี    
25 มหาวิทยาลัยพะเยา    
26 มหาวิทยาลัยพายัพ    
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก    
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น    
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
35 มหาวิทยาลัยมหิดล    
36 มหาวิทยาลัยรังสิต    
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต    
38 มหาวิทยาลัยราชธานี    
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2018-07-26 22:02:51   0.00%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี    
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2018-08-16 09:42:00   66.67%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร    
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
85 มหาวิทยาลัยสยาม    
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
94 มหาวิทยาลัยเกริก    
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2018-08-14 14:23:10   100.00%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา    
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2018-08-07 15:19:34   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น    
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)    
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน    
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข    
125 วิทยาลัยนครราชสีมา    
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น    
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา    
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
136 วิทยาลัยสันตพล    
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง    
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์    
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก    
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา    
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์    
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม    
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    
147 วิทยาลัยแสงธรรม    
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
149 สถาบันกันตนา    
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์    
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย    
153 สถาบันการพลศึกษา    
154 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน    
155 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
158 สถาบันพระบรมราชชนก    
159 สถาบันรัชต์ภาคย์    
160 สถาบันวิทยสิริเมธี    
161 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค    
162 สถาบันอาศรมศิลป์    
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย    
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ    
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา    
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น    
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก