จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2018-02-22 18:22:23   100.00%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2018-02-22 15:36:55   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2017-10-25 11:04:23   99.36%
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน    
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร    
10 มหาวิทยาลัยตาปี    
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2018-02-21 17:25:40   98.87%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2018-02-22 10:21:56   99.05%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2018-02-22 14:26:10   98.92%
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
15 มหาวิทยาลัยนครพนม    
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2018-02-19 11:12:27   96.93%
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2018-02-15 13:55:38   98.33%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก    
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2017-09-26 09:58:03   0.00%
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2017-09-20 13:19:37   0.00%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา   2018-02-21 10:44:33   96.50%
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี    
25 มหาวิทยาลัยพะเยา    
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2018-02-22 14:03:45   81.03%
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก    
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2018-02-21 11:31:38   90.67%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2018-02-02 16:12:47   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2018-02-19 18:14:44   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2018-01-17 14:13:09   100%
36 มหาวิทยาลัยรังสิต    
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2018-02-22 15:48:33   99.99%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี    
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2018-02-21 15:40:20   100%
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2018-02-22 16:38:23   98.70%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2018-02-19 14:54:17   96.58%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2018-02-22 14:59:39   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2017-10-16 09:39:13   0.00%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี    
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2018-02-08 13:34:08   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2018-02-22 11:04:44   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2018-02-22 16:40:32   100%
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2018-02-12 14:28:26   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2017-11-27 15:31:24   0.00%
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร    
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
85 มหาวิทยาลัยสยาม    
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2018-01-22 16:21:33   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2018-02-22 11:25:32   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2017-10-16 18:20:07   0.00%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2018-02-21 11:07:05   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2017-11-27 15:07:17   90.51%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2018-02-16 08:57:17   100%
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2018-02-22 21:10:19   0.00%
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2018-02-22 21:58:01   99.60%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2018-02-13 10:23:14   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2018-02-22 16:29:54   25.92%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2018-02-19 10:09:41   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2018-02-15 13:07:02   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2018-02-22 16:44:03   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2018-02-20 10:24:18   99.81%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2018-02-08 10:05:11   99.95%
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น    
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)    
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2018-02-19 15:33:02   91.74%
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2018-02-21 13:35:54   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน   2018-02-22 15:51:03   99.85%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข   2018-02-21 20:00:20   96.05%
125 วิทยาลัยนครราชสีมา    
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2017-09-21 16:31:47   11.97%
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา    
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   2017-11-07 11:24:10   99.62%
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
136 วิทยาลัยสันตพล    
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง    
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง   2017-12-03 09:06:17   100%
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2018-02-20 10:29:15   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2018-02-22 18:03:30   43.27%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา   2018-02-23 09:31:42   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์    
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม    
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2018-01-04 10:02:20   99.93%
147 วิทยาลัยแสงธรรม    
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
149 สถาบันกันตนา    
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์    
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย    
153 สถาบันการพลศึกษา    
154 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2018-02-09 14:46:55   99.32%
155 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
158 สถาบันพระบรมราชชนก    
159 สถาบันรัชต์ภาคย์    
160 สถาบันวิทยสิริเมธี    
161 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค    
162 สถาบันอาศรมศิลป์    
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย    
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ    
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา    
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2018-02-19 12:39:50   98.11%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ