จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2020-02-12 15:50:35   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2019-10-02 09:06:11   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    
6 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2020-01-30 23:02:01   100%
7 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
9 มหาวิทยาลัยคริสเตียน    
10 มหาวิทยาลัยชินวัตร    
11 มหาวิทยาลัยตาปี    
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ    
13 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2020-02-13 17:15:31   100%
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
16 มหาวิทยาลัยนครพนม    
17 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
18 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2019-11-20 11:50:33   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
19 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
20 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ    
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก    
22 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    
23 มหาวิทยาลัยนเรศวร    
24 มหาวิทยาลัยบูรพา    
25 มหาวิทยาลัยปทุมธานี    
26 มหาวิทยาลัยพะเยา    
27 มหาวิทยาลัยพายัพ    
28 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก    
29 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2020-02-02 12:12:00   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
30 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2020-01-30 16:35:26   100%
31 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
32 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2020-02-14 10:51:29   100%
33 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
34 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2020-01-31 13:12:12   100%
36 มหาวิทยาลัยมหิดล    
37 มหาวิทยาลัยรังสิต    
38 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต    
39 มหาวิทยาลัยราชธานี    
40 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2020-02-16 15:50:55   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2020-02-13 14:48:27   100%
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2019-09-24 16:20:20   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2020-02-11 16:59:19   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   2019-10-10 09:37:55   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2020-02-14 11:50:18   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2020-01-14 13:38:37   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2020-02-07 15:21:45   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
79 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2020-02-13 10:57:31   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
80 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
81 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
82 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
83 มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
84 มหาวิทยาลัยศิลปากร    
85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
86 มหาวิทยาลัยสยาม    
87 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
88 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2019-10-10 17:05:51   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
89 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
90 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
91 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
92 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
93 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    
94 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
95 มหาวิทยาลัยเกริก    
96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
97 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2019-12-19 14:28:58   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
98 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา    
99 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
101 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2019-10-11 09:37:04   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2020-02-14 15:56:07   100%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2020-02-06 09:44:50   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2020-02-15 10:28:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2020-02-04 09:07:18   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
115 มหาวิทยาลัยเนชั่น    
116 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
117 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2020-02-12 11:26:27   100%
118 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    
119 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
120 มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
121 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
122 วิทยาลัยการชลประทาน    
123 วิทยาลัยชุมชน    
124 วิทยาลัยดุสิตธานี   2019-11-18 14:35:45   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
125 วิทยาลัยทองสุข    
126 วิทยาลัยนครราชสีมา    
127 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2019-10-24 11:00:09   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
128 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์    
129 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา    
130 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
131 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
132 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
133 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
134 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
135 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
136 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
137 วิทยาลัยสันตพล    
138 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2020-02-06 13:58:15   100%
139 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
140 วิทยาลัยเชียงราย    
141 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์    
142 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2019-10-10 16:31:29   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2020-02-06 14:49:33   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม    
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2019-10-18 13:48:26   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
147 วิทยาลัยแสงธรรม   2020-02-04 14:12:49   100%
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
149 สถาบันกันตนา   2020-02-12 17:09:44   100%
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์    
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย    
153 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน    
154 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    
155 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
157 สถาบันพระบรมราชชนก    
158 สถาบันรัชต์ภาคย์    
159 สถาบันวิทยสิริเมธี    
160 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค    
161 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา    
162 สถาบันอาศรมศิลป์    
163 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา    
164 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2020-02-12 16:04:56   100%
165 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2020-02-07 15:20:58   100%
166 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย    
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ    
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น    
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก