จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2021-03-01 16:08:10   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2021-02-24 18:27:21   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2021-03-23 19:00:31   100%
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   2021-02-11 15:52:04   100%
6 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2021-02-13 15:45:39   100%
7 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2021-02-18 12:06:25   100%
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-03-07 11:47:51   100%
9 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2021-03-01 14:02:58   100%
10 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2021-03-17 14:29:48   100%
11 มหาวิทยาลัยตาปี    
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2021-03-09 12:14:43   100%
13 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2021-01-24 11:37:42   100%
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2021-03-22 20:50:40   100%
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2021-03-24 18:50:34   100%
16 มหาวิทยาลัยนครพนม   2021-02-24 22:17:46   100%
17 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   2021-06-15 09:26:32   100%
18 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2021-02-17 13:33:42   100%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2021-02-22 14:46:58   100%
20 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2021-02-18 16:50:15   100%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2021-03-02 11:35:31   100%
22 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    
23 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2021-02-19 16:37:22   100%
24 มหาวิทยาลัยบูรพา   2021-02-02 15:01:16   100%
25 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2021-02-19 16:41:49   100%
26 มหาวิทยาลัยพะเยา    
27 มหาวิทยาลัยพายัพ   2021-02-15 10:15:23   100%
28 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก    
29 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2021-02-24 10:40:50   100%
30 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2021-02-08 16:33:12   100%
31 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
32 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2021-02-17 14:19:32   100%
33 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2021-03-19 15:47:46   100%
34 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2021-02-23 12:09:17   100%
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2021-02-22 11:01:11   100%
36 มหาวิทยาลัยมหิดล   2021-03-11 11:58:03   100%
37 มหาวิทยาลัยรังสิต   2021-02-13 16:59:06   100%
38 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต    
39 มหาวิทยาลัยราชธานี   2021-02-26 10:56:53   100%
40 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2021-02-13 14:52:39   100%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2021-03-06 12:27:07   100%
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   2021-04-28 21:59:36   100%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2021-02-23 18:48:40   100%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2021-02-25 10:05:09   100%
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2021-02-16 11:04:42   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2021-02-24 15:56:07   100%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2021-03-24 14:38:22   100%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2021-03-22 09:14:46   100%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2021-03-02 14:28:56   100%
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   2021-02-17 10:18:45   100%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2021-02-19 16:12:13   100%
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2020-12-20 23:23:52   100%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2021-02-24 11:38:22   100%
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   2021-01-25 16:29:21   100%
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   2021-03-10 14:50:18   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2021-03-09 11:34:39   100%
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2021-02-25 10:58:27   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2021-02-19 15:06:58   100%
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   2021-03-11 14:07:57   100%
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2021-02-23 14:59:11   100%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2021-02-24 10:12:53   100%
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2021-03-02 17:03:07   100%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2021-03-24 16:52:25   100%
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   2021-03-04 09:34:40   100%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2021-03-17 12:08:13   100%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2021-03-01 16:23:47   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2021-02-11 10:00:11   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2021-02-02 12:09:56   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2021-02-23 10:04:33   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2021-03-31 10:29:09   100%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2021-03-23 10:58:42   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2021-02-23 14:57:52   100%
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2021-02-19 08:45:32   100%
79 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2021-02-10 15:31:01   100%
80 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   2021-05-17 15:05:21   100%
81 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2021-03-24 16:29:31   100%
82 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2021-02-22 15:58:04   100%
83 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2021-03-04 09:34:02   100%
84 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2021-03-01 17:54:24   100%
85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2021-03-11 18:15:57   100%
86 มหาวิทยาลัยสยาม   2021-02-25 10:11:12   100%
87 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2021-03-17 13:33:41   100%
88 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
89 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2021-02-22 14:26:08   100%
90 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
91 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2021-02-22 22:07:25   100%
92 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
93 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2021-02-22 11:43:16   100%
94 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2021-05-06 23:08:06   100%
95 มหาวิทยาลัยเกริก   2021-02-24 14:43:58   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2021-02-24 16:27:37   100%
97 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2021-02-24 17:28:46   100%
98 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2021-02-08 11:51:35   100%
99 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
101 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2021-03-03 13:48:17   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2021-02-25 15:19:13   100%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2021-02-23 10:12:41   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2021-02-16 10:46:03   100%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2021-02-22 14:10:24   100%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2021-02-21 19:14:18   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2021-02-08 09:09:37   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2021-02-13 02:27:45   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2021-02-15 15:00:43   100%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2021-03-19 16:26:31   100%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2021-02-28 19:06:53   100%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2021-02-24 10:13:49   100%
114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2021-03-02 13:58:53   100%
115 มหาวิทยาลัยเนชั่น   2021-03-15 14:04:51   100%
116 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   2021-05-29 14:56:54   100%
117 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2021-02-15 13:34:28   100%
118 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2021-02-28 12:24:24   100%
119 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2021-02-16 15:39:54   100%
120 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2021-03-01 15:03:59   100%
121 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   2021-02-19 16:21:07   100%
122 วิทยาลัยการชลประทาน   2021-02-24 11:55:15   100%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี   2021-02-19 13:24:29   100%
124 วิทยาลัยทองสุข   2021-02-21 12:36:48   100%
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2021-05-19 15:47:34   100%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2021-02-28 10:42:10   100%
127 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์   2021-02-10 14:56:41   100%
128 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2021-02-24 15:13:43   100%
129 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก    
131 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ   2021-02-16 21:31:07   100%
132 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
133 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   2021-02-23 14:42:15   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   2021-05-28 10:38:58   100%
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ   2021-02-18 14:51:32   100%
136 วิทยาลัยสันตพล   2021-02-23 10:49:17   100%
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2021-02-10 11:09:56   100%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2021-02-23 13:28:19   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2021-02-23 19:41:55   100%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2021-06-11 13:08:22   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2021-02-19 12:39:34   100%
145 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    
146 วิทยาลัยแสงธรรม   2021-01-08 08:46:32   100%
147 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
148 สถาบันกันตนา   2021-03-13 19:10:07   100%
149 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2021-03-09 14:44:20   100%
150 สถาบันการบินพลเรือน    
151 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย   2021-03-18 09:26:11   100%
152 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2021-02-25 14:41:42   100%
153 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   2021-03-01 18:38:17   100%
154 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2020-11-14 02:06:12   100%
155 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   2021-03-30 11:16:49   100%
156 สถาบันพระบรมราชชนก    
157 สถาบันรัชต์ภาคย์   2021-02-18 11:53:28   100%
158 สถาบันวิทยสิริเมธี   2021-02-24 16:04:07   100%
159 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2021-02-17 08:58:35   100%
160 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา   2021-02-24 16:11:48   100%
161 สถาบันวิทยาลัยชุมชน   2021-02-24 20:02:20   100%
162 สถาบันอาศรมศิลป์   2021-03-03 16:10:27   100%
163 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา   2021-04-02 10:24:28   100%
164 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2021-02-01 18:31:49   100%
165 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2021-02-24 13:24:58   100%
166 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2021-02-24 11:05:40   100%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   2020-11-28 13:37:21   100%
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2021-02-23 08:22:05   100%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก