จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2019-02-21 10:19:01   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2019-02-20 22:04:53   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   2019-02-14 18:25:33   100%
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ    
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน    
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร    
10 มหาวิทยาลัยตาปี    
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ    
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2019-02-11 14:22:31   100%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
15 มหาวิทยาลัยนครพนม    
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2019-02-21 13:32:31   100%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2019-02-23 20:22:35   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร    
23 มหาวิทยาลัยบูรพา    
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี    
25 มหาวิทยาลัยพะเยา    
26 มหาวิทยาลัยพายัพ    
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2019-02-23 12:23:04   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2019-02-20 19:36:58   100%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง   2019-02-14 14:48:42   100%
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2019-02-21 10:22:02   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2019-02-22 13:29:54   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
36 มหาวิทยาลัยรังสิต   2019-02-23 12:58:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต    
38 มหาวิทยาลัยราชธานี    
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2019-01-23 15:41:03   100%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2019-02-23 14:13:27   100%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2019-01-24 12:08:30   100%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2019-02-18 12:42:27   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2019-02-04 13:58:26   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2019-02-22 13:14:45   100%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2019-02-21 14:01:31   100%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   2019-02-08 13:45:11   100%
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   2019-02-21 10:25:49   100%
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2019-02-22 13:12:01   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี    
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2019-02-21 10:25:49   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2019-02-06 09:15:26   100%
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2019-02-18 11:58:01   100%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2019-02-06 14:57:15   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร    
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2018-10-05 10:18:23   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2019-02-23 18:03:45   100%
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2019-01-23 11:02:22   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   2019-02-21 15:38:53   100%
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2019-02-21 10:17:11   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
94 มหาวิทยาลัยเกริก    
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2019-02-22 09:48:27   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2019-02-23 17:17:14   100%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา    
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2019-02-22 14:50:49   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2019-02-13 09:52:48   100%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2019-02-04 11:50:32   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2019-02-18 15:05:45   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2019-02-22 13:44:16   100%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2019-02-22 17:24:15   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น    
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2019-01-25 13:59:18   100%
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2019-01-25 10:08:42   100%
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2019-02-20 16:18:03   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน    
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข    
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2019-01-23 10:44:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น    
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2019-02-20 09:33:22   100%
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   2019-02-01 16:31:08   100%
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ    
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ    
136 วิทยาลัยสันตพล    
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2019-02-14 10:54:59   100%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์    
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก    
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2019-01-23 10:13:22   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2019-02-23 13:59:06   100%
145 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    
146 วิทยาลัยแสงธรรม    
147 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี    
148 สถาบันกันตนา    
149 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์    
150 สถาบันการบินพลเรือน    
151 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย   2019-02-14 17:02:36   100%
152 สถาบันการพลศึกษา   2019-02-22 16:29:22   100%
153 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2019-02-18 10:32:03   100%
154 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    
155 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   2019-02-01 13:32:54   100%
157 สถาบันพระบรมราชชนก    
158 สถาบันรัชต์ภาคย์   2019-02-14 15:10:44   100%
159 สถาบันวิทยสิริเมธี    
160 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2019-02-22 13:39:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
161 สถาบันอาศรมศิลป์   2019-02-20 15:12:25   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
162 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา    
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย    
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ   2019-02-13 16:45:46   100%
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา    
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2019-02-24 05:58:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก