จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

 

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   รอบการส่งที่ ˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร รอบการส่งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2018-10-04 14:12:31   100%
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2018-10-31 14:37:10   100%
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   2018-09-26 14:45:41   100%
5 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   2018-11-10 16:10:30   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
6 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   2018-10-03 15:35:26   100%
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2018-10-01 14:11:41   100%
8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   2018-10-22 10:48:52   100%
9 มหาวิทยาลัยชินวัตร   2018-10-09 16:22:07   100%
10 มหาวิทยาลัยตาปี   2018-10-18 08:47:58   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ   2018-10-05 14:29:09   100%
12 มหาวิทยาลัยธนบุรี   2018-09-27 10:41:03   100%
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2018-11-02 14:53:25   100%
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2018-11-09 15:18:19   100%
15 มหาวิทยาลัยนครพนม   2018-10-12 17:37:51   100%
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   2018-10-31 14:32:01   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
18 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่   2018-11-12 11:02:55   100%
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2018-10-31 14:54:19   100%
20 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   2018-10-01 11:18:33   100%
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   2018-10-10 17:17:30   100%
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร   2018-10-09 17:47:26   100%
23 มหาวิทยาลัยบูรพา   2018-10-30 14:28:26   100%
24 มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2018-10-27 13:07:48   100%
25 มหาวิทยาลัยพะเยา   2018-10-04 14:46:52   100%
26 มหาวิทยาลัยพายัพ   2018-11-06 10:44:21   100%
27 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   2018-11-01 12:03:17   100%
28 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   2018-10-28 13:59:47   100%
29 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   2018-09-27 13:48:37   100%
30 มหาวิทยาลัยภาคกลาง    
31 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2018-09-28 11:29:15   100%
32 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2018-09-30 13:26:50   100%
33 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2018-11-07 11:26:47   100%
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2018-10-02 11:15:41   100%
35 มหาวิทยาลัยมหิดล   2018-10-11 11:45:36   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
36 มหาวิทยาลัยรังสิต    
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   2018-09-28 16:12:21   100%
38 มหาวิทยาลัยราชธานี    
39 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   2018-10-30 19:32:41   100%
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   2018-10-30 14:00:42   100%
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   2018-11-29 02:12:07   100%
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2018-11-12 15:43:48   100%
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   2018-10-03 13:41:45   100%
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   2018-10-22 16:18:44   100%
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   2018-10-05 10:53:59   100%
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   2018-11-09 11:32:20   100%
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   2018-10-01 14:56:08   100%
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   2018-10-05 22:59:11   100%
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   2018-09-30 14:47:05   100%
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   2018-10-31 17:35:26   100%
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   2018-10-03 12:29:05   100%
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   2018-10-29 10:57:54   100%
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   2018-11-01 10:31:51   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2018-10-04 15:54:17   100%
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   2018-10-08 14:41:51   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2018-11-06 09:34:15   100%
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2018-10-19 12:58:38   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี   2018-11-09 14:48:11   100%
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   2018-11-09 10:52:45   100%
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   2018-10-17 16:42:36   100%
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   2018-10-03 08:53:50   100%
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   2018-10-30 08:30:23   100%
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   2018-10-03 11:56:11   100%
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2018-12-06 16:44:10   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   2018-11-07 08:58:55   100%
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   2018-10-04 14:42:50   100%
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   2018-10-01 10:35:39   100%
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   2018-10-24 14:24:57   100%
78 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2018-10-05 15:02:30   100%
79 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2018-11-06 09:42:48   100%
81 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2018-10-19 14:58:39   100%
82 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2018-12-03 14:21:45   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
83 มหาวิทยาลัยศิลปากร   2018-10-24 15:10:57   100%
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2018-10-05 21:30:07   100%
85 มหาวิทยาลัยสยาม   2018-10-03 11:02:56   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
86 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   2018-10-04 16:01:29   100%
87 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2018-10-22 00:15:08   100%
88 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2018-09-28 10:51:00   100%
89 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
90 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
91 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
92 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   2018-09-28 16:10:10   100%
93 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   2018-10-09 14:53:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
94 มหาวิทยาลัยเกริก   2018-10-12 11:33:32   100%
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2018-09-28 14:52:31   100%
96 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   2018-11-21 15:59:08   100%
97 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   2018-09-25 17:02:37   100%
98 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา    
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2018-11-12 10:59:39   100%
100 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   2018-10-10 09:32:29   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2018-09-26 19:45:12   100%
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   2018-11-09 13:50:56   100%
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   2018-09-29 14:22:20   100%
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2018-10-17 10:08:34   100%
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   2018-10-31 21:24:23   100%
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   2018-10-02 14:56:38   100%
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2018-10-05 14:42:51   100%
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2018-10-09 10:11:44   100%
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   2018-10-04 16:39:23   100%
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2018-11-09 13:26:57   100%
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   2018-10-26 19:19:55   100%
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   2018-09-26 10:36:19   100%
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2018-11-12 00:58:30   100%
114 มหาวิทยาลัยเนชั่น   2018-11-23 10:30:44   100%
115 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    
116 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)   2018-09-26 16:52:25   100%
117 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2018-09-29 10:18:13   100%
118 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2018-10-05 09:12:32   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2018-10-08 11:53:26   100%
120 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   2018-10-31 11:22:49   100%
121 วิทยาลัยการชลประทาน    
122 วิทยาลัยชุมชน   2018-10-29 15:55:10   100%
123 วิทยาลัยดุสิตธานี    
124 วิทยาลัยทองสุข   2018-09-29 15:22:14   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
125 วิทยาลัยนครราชสีมา   2018-09-28 14:37:13   100%
126 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   2018-10-20 17:18:01   100%
127 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา   2018-10-29 15:55:26   100%
128 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย    
129 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   2018-10-01 11:47:24   100%
130 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ    
131 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   2018-10-12 09:37:32   100%
132 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ   2018-11-05 15:04:12   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
133 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์    
134 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต    
135 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ   2018-10-12 17:30:05   100%
136 วิทยาลัยสันตพล    
137 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง   2018-10-18 11:19:31   100%
138 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง    
139 วิทยาลัยเชียงราย    
140 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   2018-10-25 13:28:38   100%
141 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   2018-10-22 15:53:37   100%
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา   2018-11-07 15:45:37   100%
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์   2018-10-11 10:05:33   100%
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   2018-10-30 11:23:17   100%
146 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   2018-10-12 15:54:26   100%
147 วิทยาลัยแสงธรรม   2018-09-29 10:22:52   100%
148 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   2018-10-02 16:23:57   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
149 สถาบันกันตนา   2018-09-25 16:58:15   100%
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   2018-10-10 16:34:55   100%
151 สถาบันการบินพลเรือน    
152 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย    
153 สถาบันการพลศึกษา   2018-11-23 13:03:00   100%
154 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   2018-10-09 15:50:09   100%
155 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา   2018-10-17 11:03:48   ยังไม่ยืนยันความสมบูรณ์
156 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2018-11-08 09:10:42   100%
157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
158 สถาบันพระบรมราชชนก    
159 สถาบันรัชต์ภาคย์    
160 สถาบันวิทยสิริเมธี    
161 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค   2018-10-22 10:24:19   100%
162 สถาบันอาศรมศิลป์   2018-10-02 16:10:18   100%
163 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   2018-10-29 13:23:42   100%
164 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
165 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   2018-10-18 19:23:44   100%
166 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ    
167 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   2018-09-28 10:46:21   100%
168 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2018-10-31 20:04:38   100%
169 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    
170 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
171 โรงเรียนนายเรือ    
172 โรงเรียนนายเรืออากาศ    
173 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก